Πληροφορίες για το θεσμό των μουσικών σχολείων θα βρείτε
στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:

http://www.ypepth.gr/el_ec_page1713.htm