Το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης έχει την ιδιαίτερη τιμή να υποδέχεται τον
Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κ. Λεωνίδα Αστέρη

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2006, ώρα 13.30
Αίθουσα βιβλιοθήκης "Κωνσταντίνα Κιατύπη"

Νύν αι δυνάμεις των ουρανών / Λεωνίδας Αστέρης
Αντώνη Σιγάλα: Άν είσαι ωραία / Λεωνίδας Αστέρης
Στου στεναγμού μου τα βουνά
(Χισάρ μπουσελίκ σαρκί) / Λεωνίδας Αστέρης
Ζαχαρία του Χανεντέ:
Dusmesin miskin gonuller zulfu (Humayoun beste) /Λεωνίδας Αστέρης